Stichting Oudekerk Heemstede

Penningmeester gezocht


Het bestuur is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Heb je belangstelling, meld je dan aan bij secretaris@oudekerkheemstede.nl.
 

Taakomschrijving

De penningmeester is naast het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de algemene bestuurstaken specifiek belast met:
 

1. het beheer, de invordering en uitbetaling van de gelden van de stichting en de boekhouding daarvan;
2. het regelmatig, doch tenminste éénmaal per jaar, verslag uitbrengen van de financiële positie van de stichting;
3. het jaarlijks opstellen van een begroting voor het komende stichtingsjaar;
4. het opstellen van het financieel jaarverslag;
5. het contact onderhouden met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters over elkaar rakende financiële aangelegenheden.